JOGI NYILATKOZAT/�LTAL�NOS SZERZ�D�SI FELT�TELEK

COPYRIGHT

NAIH-92667/2015.

 1. Az internetboszi.hu internet tartalom szolg�ltat� ez�ton teszi k�zz� az adatv�delmi �s - kezel�si elveit �s politik�j�t - melyet mag�ra n�zve k�telez� er�vel ismer el. Jelen szab�lyok kialak�t�sakor k�l�n�s tekintettel vett�k figyelembe az 1992. �vi LXIII. t�rv�ny a szem�lyes adatok v�delm�r�l �s a k�z�rdek� adatok nyilv�noss�g�r�l, az 1998. �vi VI. t�rv�ny az egy�nek v�delm�r�l a szem�lyes adatok g�pi feldolgoz�sa sor�n, Strasbourgban, 1981. janu�r 28. napj�n kelt Egyezm�ny kihirdet�s�r�l rendelkez�seit, illet�leg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" aj�nl�sait.

  A jelen k�zlem�ny c�lja, hogy szolg�ltat�saink minden ter�let�n, minden egy�n sz�m�ra, tekintet n�lk�l nemzetis�g�re vagy lak�hely�re, biztos�tva legyen, hogy jogait �s alapvet� szabads�gjogait, k�l�n�sen a mag�n�lethez val� jog�t tiszteletben tarts�k a szem�lyes adatainak g�pi feldolgoz�sa sor�n (adatv�delem).
 2. Fogalom-meghat�roz�sok a jelen k�zlem�ny alkalmaz�sa sor�n:
  1. szem�lyes adat: a meghat�rozott term�szetes szem�llyel (a tov�bbiakban: �rintett) kapcsolatba hozhat� adat, az adatb�l levonhat�, az �rintettre vonatkoz� k�vetkeztet�s. A szem�lyes adat az adatkezel�s sor�n mindaddig meg�rzi e min�s�g�t, am�g kapcsolata az �rintettel helyre�ll�that�;
  2. k�l�nleges adat:
   1. a faji eredetre, a nemzeti, nemzetis�gi �s etnikai hovatartoz�sra, a politikai v�lem�nyre vagy p�rt�ll�sra, a vall�sos vagy m�s meggy�z�d�sre,
   2. az eg�szs�gi �llapotra, a k�ros szenved�lyre, a szexu�lis �letre, valamint a b�ntetett el��letre vonatkoz� szem�lyes adatok;
   3. adatkezel�s: az alkalmazott elj�r�st�l f�ggetlen�l a szem�lyes adatok gy�jt�se, felv�tele �s t�rol�sa, feldolgoz�sa, hasznos�t�sa (ide�rtve a tov�bb�t�st �s a nyilv�noss�gra hozatalt) �s t�rl�se. Adatkezel�snek sz�m�t az adatok megv�ltoztat�sa �s tov�bbi felhaszn�l�suk megakad�lyoz�sa is;
   4. adatfeldolgoz�s: az adatkezel�si m�veletek, technikai feladatok elv�gz�se, f�ggetlen�l a m�veletek v�grehajt�s�hoz alkalmazott m�dszert�l �s eszk�zt�l, valamint az alkalmaz�s hely�t�l;
   5. adattov�bb�t�s: ha az adatot meghat�rozott harmadik szem�ly sz�m�ra hozz�f�rhet�v� teszik;
   6. nyilv�noss�gra hozatal: ha az adatot b�rki sz�m�ra hozz�f�rhet�v� teszik;
   7. adatkezel�: az a term�szetes vagy jogi szem�ly, illetve jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezet, aki vagy amely a szem�lyes adatok kezel�s�nek c�lj�t meghat�rozza, az adatkezel�sre vonatkoz� d�nt�seket meghozza �s v�grehajtja, illet�leg a v�grehajt�ssal adatfeldolgoz�t b�zhat meg. K�telez� adatkezel�s eset�n az adatkezel�s c�lj�t �s felt�teleit, valamint az adatkezel�t az adatkezel�st elrendel� t�rv�ny vagy �nkorm�nyzati rendelet hat�rozza meg;
   8. adatfeldolgoz�: az a term�szetes vagy jogi szem�ly, illetve jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezet, aki vagy amely az adatkezel� megb�z�s�b�l szem�lyes adatok feldolgoz�s�t v�gzi;
   9. adatt�rl�s: az adatok felismerhetetlenn� t�tele oly m�don, hogy a helyre�ll�t�suk nem lehets�ges;
   10. automatiz�lt adat�llom�ny: automatikus feldolgoz�sra ker�l� adatok sora;
   11. g�pi feldolgoz�s: a k�vetkez� m�veleteket tartalmazza, ha azokat r�szben vagy eg�szben automatiz�lt eszk�z�kkel hajtj�k v�gre: az adatok t�rol�sa, az adatokkal v�gzett logikai vagy aritmetikai m�veletek, az adatok megv�ltoztat�sa, t�rl�se, visszakeres�se �s terjeszt�se.
 3. Az adatok min�s�ge, azaz a szem�lyes adatokra vonatkoz� k�vetelm�nyek a g�pi feldolgoz�s sor�n:
  1. az adatokat csak tisztess�gesen �s t�rv�nyesen szabad megszerezni �s feldolgozni;
  2. az adatokat csak meghat�rozott �s t�rv�nyes c�lra szabad t�rolni, �s att�l elt�r� m�don nem szabad felhaszn�lni;
  3. az adatoknak t�rol�suk c�lj�val ar�nyban kell �llniuk, �s meg kell felelni�k e c�lnak, azon nem terjeszkedhetnek t�l;
  4. az adatoknak pontosaknak �s ha sz�ks�ges id�szer�eknek kell lenni�k;
  5. az adatok t�rol�si m�dj�nak olyannak kell lennie, amely az adatalany azonos�t�s�t csak a t�rol�s c�lj�hoz sz�ks�ges ideig teszi lehet�v�,
  6. nem lehet g�pi �ton feldolgozni a faji eredetre, a politikai v�lem�nyre, a vall�sos vagy m�s meggy�z�d�sre, valamint az eg�szs�gre, a szexu�lis �letre vonatkoz� szem�lyes adatokat, kiv�ve, ha a hazai jog megfelel� biztos�t�kokat ny�jt. Ez vonatkozik a b�ntet� �t�letekkel kapcsolatos szem�lyes adatokra is,
  7. megfelel� biztons�gi int�zked�seket kell tenni az automatiz�lt adat�llom�nyokban t�rolt szem�lyes adatok v�delme �rdek�ben a v�letlen vagy jogtalan megsemmis�t�s, vagy v�letlen elveszt�s, valamint a jogtalan hozz�f�r�s, megv�ltoztat�s vagy terjeszt�s megakad�lyoz�s�ra.

Azzal, hogy bel�p az internetboszi.hu valamelyik oldal�ra, elfogadja az al�bbi felt�teleket, m�g abban az esetben is, ha nem regisztr�lt felhaszn�l�.

Az internetboszi.hu �ltal k�z�lt inform�ci�k kiz�r�lag az ezoterikus szem�ly v�lem�ny�nek k�zl�s�re korl�toz�dik, annak tartalm��rt, helyt�ll�s�g��rt semmilyen felel�ss�get (sem polg�rjogit sem b�ntet�jogit) nem v�llalunk!

Az internetboszi.hu az ezoterikus szem�ly ezoterikus k�pess�g��rt felel�ss�get nem v�llal!

Az internetboszi.hu a k�ls� hirdet�k �ltal megjeln�tett adatok hiteles�g�t nem ellen�rzi, �s csak azokat az adatokat jelen�ti meg, amit a k�ls� hirdet�k k�rnek, felel�ss�get nem v�llal a megjeln�tett adatok�rt �s azok val�s�g tartalm��rt, vagy azok hi�nya miatt!

A tulajdonos fenntart minden, az oldalak b�rmely r�sz�nek, kialak�t�s�nak b�rmilyen m�dszerrel, technik�val t�rt�n� m�sol�s�val �s terjeszt�s�vel kapcsolatos jogot. Az oldalakhoz tartoz� tartalmat �s kialak�t�st nemzetk�zi �s magyar t�rv�nyek v�dik.

A tulajdonos el�zetes �r�sos hozz�j�rul�sa n�lk�l tilos a oldalak eg�sz�nek vagy r�szeinek (sz�veg, grafika, fot�, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, strukt�ra, elj�r�s, program stb.) feldolgoz�sa �s �rt�kes�t�se. A lap tartalm�nak egyes r�szeit - kiz�r�lag saj�t felhaszn�l�s c�lj�b�l - merevlemez�re mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a oldalak �gy t�bbsz�r�z�tt r�sz�nek tov�bbi felhaszn�l�s�ra, terjeszt�s�re, adatb�zisban t�rt�n� t�rol�s�ra, let�lthet�v� t�tel�re, kereskedelmi forgalomba hozatal�ra.

Az internetboszi.hu oldalai teljes eg�sz�ben, a rekl�mokkal, hirdet�sekkel egy�tt szerz�i jogv�delem alatt �llnak, azokb�l b�rmely r�szt kiv�gni, a megcsonk�tott r�szt pedig nyilv�noss�ghoz b�rmely m�don �jrak�zvet�teni tilos. Tilos tov�bb� a szerkeszt� el�zetes �r�sbeli enged�lye n�lk�l a oldalak tartalm�t t�kr�zni, azaz technikai m�velet seg�ts�g�vel nyilv�noss�ghoz �jrak�zvet�teni, m�g v�ltozatlan form�ban is.

A jogosulatlan felhaszn�l�s b�ntet�- �s polg�ri jogi k�vetkezm�nyeket von maga ut�n. Az internetboszi.hu tulajdonosa k�vetelheti a jogs�rt�s abbahagy�s�t �s k�r�nak megt�r�t�s�t.

A oldalakt�l �rtes�l�seket �tvenni csak a oldalakra val� hivatkoz�ssal lehet, azzal a felt�tellel, hogy az �tvev�:
a) nem m�dos�tja az eredeti inform�ci�t,
b) a oldalakra utal� egy�rtelm� hivatkoz�st minden k�zl�sn�l felt�nteti.

Az internetboszi.hu tulajdonosa pontos �s hiteles inform�ci�k k�zl�s�re t�rekszik, de a t�j�koztat�sb�l fakad� esetleges k�rok�rt felel�ss�get nem v�llal.

ADATV�DELMI NYILATKOZAT

Az internetboszi.hu mindent megtesz az �n szem�lyes adatainak v�delm��rt. A webhely lapjait �gy is megl�togathatja, hogy nem ad meg mag�r�l semmif�le inform�ci�t. Bizonyos szolg�ltat�sok biztos�t�s�hoz azonban sz�ks�g van �s�tik� (cookies) enged�lyez�s�re vagy e-mail c�m megad�s�ra �s ily m�don a felhaszn�l� azonos�t�s�ra. Ezek t�rol�sa sor�n keletkez� inform�ci�kat a legnagyobb k�r�ltekint�ssel, szigor�an bizalmasan kezelj�k, azokhoz illet�ktelenek nem f�rhetnek hozz�.

�tok, b�b�lyj: Az �tok �s b�b�j rovatban a Felhaszn�l� saj�t sz�ks�ges param�terei (sz�let�si id� �s hely) megad�s�val kapja meg a k�v�nt rendel�s�nek teljes�t�s�t.

A rendel�s v�grehajt�sa :
A megrendel� megadja azokat a szem�lyes adatait amikre a szolg�ltat�nak(internetboszi.hu) �s a vele partner-kapcsolatban lev� ezoterikus szem�lynek sz�ks�ge van.
A szolg�ltat� (internetboszi.hu) ezeket az adatokat rendelkez�s�re bocs�jtja email vagy a internetboszi.hu adatb�zis�nak el�rhet�s�g�n kereszt�l a vele kapcsolatban lev� ezoterikus szem�lynek.
Az ezoterikus szem�ly a megkapott adatok alapj�n az ezoterikus tev�kenys�g�vel a megrendel�st (�tok, b�b�j, energia rendel�st) szolg�ltatja .
Sem a szolg�ltat� (internetboszi.hu), sem a vele �pp partner-kapcsolatban lev� ezoterikus szem�ly garanci�t �s felel�ss�get nem v�llal az eredm�ny�rt.

A t�rolt adatok felhaszn�l�sa:

T�rolt adataira els�sorban az al�bbiak miatt van sz�ks�g:
- Ig�nyeinek val�ban megfelel� oldalt hozhatunk l�tre.
- Az �n ig�nyeihez k�zelebb �ll� adattartalmat hozhatunk l�tre, �s juttathatunk el �nh�z.
- Hogy rendel�s�t, individu�lis m�don tudjuk v�grehajtani.

K�l�n �rtes�t�s n�lk�l az internetboszi.hu csak a t�rv�nyben el��rt esetekben adhatja ki az �nr�l t�rolt adatait, illetve akkor, ha j�hiszem�en meggy�z�d�tt arr�l, hogy az inform�ci� a k�vetkez�kh�z sz�ks�ges: (a) a megfelel� jogszab�ly rendelkez�sei �gy k�v�nj�k, vagy az internetboszi.hu-val, illetve a webhellyel kapcsolatos jogi elj�r�shoz sz�ks�geltetik;
(b) az internetboszi.hu-hoz �s annak webhelyeihez f�z�d� jogok vagy tulajdon megv�d�se �rdek�ben, �s
(c) abban a s�rg�s esetben, ha meg kell v�deni az internetboszi.hu felhaszn�l�i, webhelyei adatait.